Máng treo 4P
Đăng ngày 25-11-2014 Lúc 11:31'- 1850 Lượt xem

Ngoài ra còn có các loại máng treo 4P sau:

- Máng treo 4P (1 li )
- Máng treo 4P ( 1,2 li )
- Máng treo 4P (1,4 li )
- Máng treo 4P (2 li )